New American Champion Mudrets Iz Razdolia! Bred by "Iz Razdolia kennel"

"Razz" is owned by Fred & Carol Vogel & Lois & Mark Hough.  

  • mudrec1
  • mudrec2
  • mudrec3
  • mudrec4

© Borzoi Kennel „Iz Razdolia“ | 2016-2017