0625 Mach 2021.

Moscow Dogshow “XX-SHOW”.

Judge Zhuk Anatoly

Vasilisa iz Razdolia - Best Female,CAC, BOS, CH of RKF.

Golos Vetra iz Razdolia - Best Male, CAC, BOB, BIG2,CH of RKF

 

 

© Borzoi Kennel „Iz Razdolia“ | 2016-2017